Skip Navigation
 

E-learningové kurzy

Cílová skupina:
Učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, další pedagogičtí pracovníci škol

Další informace:
Všechny kurzy jsou zdarma a jsou akreditovány MŠMT ĦR v rámci DVPP (akreditace č. 21651/2009-25-539). Výuka bude probíhat formou e-learningu, tedy prostřednictvím internetu a bez běžné výuky (součástí je pouze závěrečné setkání v Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové, které je povinné). Pro tuto formu výuky stačí elementární znalosti práce na PC a není třeba umět pracovat s žádným specializovaným programem. V případě zájmu ovšem poskytujeme osobní konzultace.

 

1) Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

časová dotace 40 hodin

lektor: Mgr. Pavel Zikl, Ph.D.

 

Hlavním cílem této aktivity je předat účastníkům e-learningového kurzu základní poznatky z oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz bude rozdělen do sedmi modulů:

 

1) integrace
2) legislativa
3) IVP
4) ADHD
5) SPU
6) diagnostika a poradenství
7) zdravotní postižení

Přihláška

 

2) Moderní výukové metody a jejich využití při práci se třídou s integrovanými žáky

časová dotace 40 hodin

lektor: Mgr. Martin Skutil, Ph.D.

 

Cílem e-learningového kurzu je naučit učitele běžných škol připravit efektivní výuku, tak aby na ní mohli aktivně všichni žáci, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za nosné prvky kurzu lze považovat zejména:

 

1) vymezení základních pojmů z oblasti teorie učení a specifik učení
2) charakteristiku procesu učení a stylu učení žáků
3) didaktickou analýzu učiva
4) definování výukových cílů
5) efektivní předávání informací a osvojování vědění
6) tvorbu modelových příprav na hodinu s použitím jednotlivých metod.

 

Přihláška

 

 

3) Nadaný žák ve škole

časová dotace 40 hodin

lektor: PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

 

Cílem kurzu je naučit učitele z běžných škol identifikovat jedince s nadáním, dokázat se zorientovat se v jejich specifických potřebách v kontextu psychologickém, pedagogickém i sociálním, umět odhalit skryté bariéry rozvoje nadání, poskytnout vhodná opatření pro rozvoj nadaného žáka/žákyně a používat v podmínkách běžné školy osvědčené formy práce s nadanými. Kurz je rozdělen do deseti modulů:

 

1) Jak to vidím já...
2) Jak to vidí odborníci
3) Není nadání jako nadání
4) Jací jsou
5) Jak ho/ji poznám
6) Co s tím
7) Na to pozor
8) To se musí vyzkoušet
9) Co s rodiči
10) Nejen školou živ jest člověk

 

Přihláška

 

 

4) Uplatnění projektové metody a tvořivé dramatiky při práci se třídou s integrovanými žáky

časová dotace 40 hodin

lektor: PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

 

Cílem kurzu je podpořit kvalifikaci pedagogů v oblasti uplatňování projektové metody za účelem zavádění integrované tematické výuky do práce učitele participujícího na edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz bude složen ze základních modulů, jež budou zaměřeny na:

 

1) komunikační a diskusní techniky
2) na sebereflexi jako předpoklad úspěšnosti v osobnostním a sociálním rozvoji
3) na tvořivou dramatiku a její využití v projektech
5) na řešení problémových situací
6) na přípravu projektů s problémovými situacemi

 

Přihláška

 

 

5) Strategie k rozvíjení klíčových kompetencí žáků v kontextu naplňování jejich speciálních vzdělávacích potřeb

časová dotace 40 hodin

PhDr. Vladimír Václavík, Ph.D.

 

Cílem kurzu je poskytnout jeho frekventantům základní přehled a praktické dovednosti v oblasti aplikace výukových strategií k rozvíjení klíčových kompetencí žáků základních škol, a to i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz bude rozpracován do několika modulů se zaměřením na:

 

1) změnu paradigmatu školního vzdělávání
2) rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
3) didaktické postupy směřující k plnění cílů základního vzdělávání
4) strategie k rozvíjení klíčových kompetencí
5) přípravu materiálů pro nové výukové strategie

 

Přihláška

 

 

6) Rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků se SPU

časová dotace 40 hodin

lektor: Mgr. Iva Bartošová, Ph.D.

 

Cílem kurzu je poskytnout pedagogům prostřednictvím e-learningových kurzů informace o možnostech usnadnění osvojení si základů čtení s porozuměním žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i se základy čtenářské a funkční gramotnosti. Kurz bude rozdělen do několika modulů, v nichž budou frekventanti seznámeni:

 

1) s metodikou jednotlivých metod výuky čtení
2) s výhodami a úskalími výuky čtení s porozuměním vzhledem k jednotlivým didaktickým postupům
3) se specifiky přípravného období na čtení u intaktních dětí a u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
4) budou přiblíženy metody a techniky rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace, rozvoj hrubé a jemné motoriky a psychomotoriky u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Přihláška

 

 

7) Pedagogicko - psychologická diagnostika žáka se SPU

časová dotace 40 hodin

lektor: PhDr. Blanka Křováčková

 

Předkládaný materiál bude rozčleněn do několika modulů. Absolvování kurzu umožní účastníkům kurzu získat komplexní pohled v oblasti diagnostiky žáka, který přichází do poradenského zařízení se susp. SVPU. Kurzy budou zaměřeny na využití speciálně pedagogických metod jako je např. zkouška laterality, posouzení úrovně čtenářských dovedností, zkouška sluchové analýzy, syntézy a diferenciace, zkouška zrakového vnímání, diagnostický diktát. Aplikace těchto metod v běžném vyučovacím procesu může výrazně zkvalitnit diagnos-tické a pedagogické kompetence učitele.

 

Přihláška

 
 
« Zpět|